Vedtaksoppfølging

Et styre som arbeider profesjonelt og effektivt fokuserer på de viktige diskusjonene og konklusjonene; vedtakene.

Oppfølging av vedtakene er ofte styrets akilleshæl. En strukturert oppfølging er en god måte å støtte daglig leder på i arbeidet med å gjennomføre vedtakene. En strukturert vedtaksoppfølging sikrer kontinuitet og hindrer at det oppstår uklarhet, gjentakelser og motstridende signaler.

Etter tilbakemeldinger fra våre kunder har vi lagt inn en egen modul i Styreplan som hjelper både styre og administrasjon med å følge opp styrets vedtak. I modulen Vedtaksoppfølging automatiseres store deler av vedtaksprosessen, og styret og administrasjonen sikres løpende oversikt over status på vedtakene.

 
 

AUTOMATISK OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILTAK

Når du skriver et vedtak i protokollen i Styreplan kan du knytte ett eller flere tiltak til vedtaket. Tiltak består av en tekst/oppgave (hva som skal gjøres), hvem som er ansvarlig, og en tidsfrist.

Etter hvert som tiltak utføres oppdaterer man statusen i Styreplan. I Styreplan finner du til enhver tid en oversiktlig liste over alle tiltak, sortert og fargekodet etter gjennomføringsstatus.

Når styret legger inn et vedtak oppretter Styreplan automatisk en oppfølgingssak i neste styremøte, og produserer en rapport som viser alle vedtak som har åpne tiltak. Rapporten brukes ofte av administrasjonen som en plan for gjennomføring av vedtakene.

Vedtak- og tiltaksrapport utarbeides til hvert møte og er tilgjengelig som et automatisk saksdokument.

 
 

Utdrag fra vedtak- og tiltaksrapport

 

VEDTAKSRAPPORT MED TILTAKTSSTATUS

Styreplan utarbeider automatisk en rapport med status på tiltakene som er knyttet til styrets vedtak. Alle tiltak har en ansvarlig person og dato for utførelse.

Vedtaks og tiltaksinformasjon for en enkeltsak. Fliken Vedtaks- og tiltaksinformasjon opplyser om protokollført informasjon.