Generalforsamling og Styreplan

generalforsamling mal.jpg

Dette er en del av vår artikkelserie om Aksjelovens krav til generalforsamling. Les mer her!

Ifølge aksjeloven skal selskap avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (§5-5). Der skal minimum følgene saker behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte;

  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

 

Innkalling til generalforsamling

§5-10 – Krav til innkallingen
Generalforsamlingen skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal også angi tid og sted for møtet/behandlingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden/agenda i samsvar med bestemmelser i loven og i selskapets vedtekter.

Med ett klikk sendes møteinnkallinger fra Styreplan pr epost og går automatisk inn i mottagerens kalenderprogram.

Eventuelle endringer - sted, dato eller tidspunkt for møtet - vil automatisk synkroniseres mellom Styreplan og deltakernes kalendere.

Når den innkalte svarer (ja/nei/kanskje) vil responsen umiddelbart fremgå i Styreplan.

 

Protokoll fra generalforsamling

§5-16 – Protokoll
Styret kan bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling (§5-6). Det finnes også egne krav ved forenklet generalforsamling (§5-7). Generalforsamlingen kan her holdes uten å følge kravene i §5-8 til 5-16.

I alle tilfeller skal Møteleder sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, og det skal velges minst én deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter skal registreres og føres inn i protokollen.

Før, under eller etter generalforsamlingen skriver du protokollen direkte i Styreplan, uten å tenke på formatering eller struktur. Saksinformasjon og forslag til vedtak kan kopieres rett inn i protokollen. Alt blir lagt inn på riktig sted i det endelige protokolldokumentet.

Protokollen kan signeres med BankID. Enklere blir det ikke.

 

Styreplan - en styreportal for styre, administrasjon og aksjonær

Sjekk også ut vår artikkelserie om praktisk styrearbeid. Les mer her!