Blog Layout

Forenklet generalforsamling - aksjelovens krav

Simon Wengstrøm • mar. 09, 2022

Vi får ofte spørsmål om praktisk gjennomføring av både styremøter og generalforsamlinger.


“Kan vi gjøre dette elektronisk?” er en gjenganger. Svaret er: Ja!

All behandling, også generalforsamling, kan gjennomføres elektronisk.
Det enkleste og mest effektive er Forenklet generalforsamling (alle lenker går til lovdata.no).

§ 5-7 Forenklet generalforsamling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:


 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte
 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte
 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7a
 4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i § 5-8 til 5-16

Forenklet generalforsamling i Styreplan


Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling. Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk.

§ 5-7a Protokoll for forenklet generalforsamling

 1. Protokollen skal angi at saken er behandlet etter § 5-7.

 2. Generalforsamlingens beslutning skal inntas i protokollen. I selskap med flere enn én aksjeeier skal protokollen angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen.

  I den utstrekning dette er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerer. En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken, skal inntas i eller vedlegges protokollen.


 3. Protokollen skal dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker. Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.

 4. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i annet ledd fjerde punktum, skal oppbevares i hele selskapets levetid. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.

Protokoll fra forenklet generalforsamling i Styreplan


Protokoll fra forenklet generalforsamling kan føres direkte i Styreplan og signeres elektronisk.


MERK: Det er tilstrekkelig at én person signerer protokollen! Protokollen lagres trygt i Styreplan, og vil alltid være tilgjengelig.

Styreplan - styreportalen for styremøter og generalforsamlinger


Vi får ofte spørsmål om praktisk gjennomføring av både styremøter og generalforsamlinger.


“Kan vi gjøre dette elektronisk?” er en gjenganger.


Svaret er: Ja!

All behandling, også generalforsamling, kan gjennomføres elektronisk.


Det enkleste og mest effektive er Forenklet generalforsamling (alle lenker går til lovdata.no).

§ 5-7 Forenklet generalforsamling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her.


Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.


For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:


 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte

 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte

 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7a

 4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i § 5-8 til 5-16

Forenklet generalforsamling i Styreplan


Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling.


Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk.

§ 5-7a Protokoll for forenklet generalforsamling

 1. Protokollen skal angi at saken er behandlet etter § 5-7.

 2. Generalforsamlingens beslutning skal inntas i protokollen.

  I selskap med flere enn én aksjeeier skal protokollen angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen.


  I den utstrekning dette er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerer.

  En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken, skal inntas i eller vedlegges protokollen.


 3. Protokollen skal dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker.

  Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.


 4. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i annet ledd fjerde punktum, skal oppbevares i hele selskapets levetid.

  Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.

Protokoll fra forenklet generalforsamling i Styreplan


Protokoll fra forenklet generalforsamling kan føres direkte i Styreplan og signeres elektronisk.


MERK: Det er tilstrekkelig at én person signerer protokollen!


Protokollen lagres trygt i Styreplan, og vil alltid være tilgjengelig.

Styreplan - styreportalen for styremøter og generalforsamlinger


Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 12 Apr, 2023
Er du lei av å bruke tiden din på å skrive saksliste før styremøtene? Sene kvelder, fordi saksnummereringen i protokollen må rettes etter møtet? Mister du oversikten over hvilke dokumentversjoner styret har blitt tilsendt på e-post? En styreportal som Styreplan vil gjøre ditt styrearbeid enklere og raskere, så du får brukt tiden din på det som virkelig betyr noe. Hvis du ikke helt klarer å bli overbegeistret for styrearbeidet, så er du ikke alene. Tekstformatering, konvertering av dokumenter, og renskriving av referater er sjelden veldig givende, og når du i tillegg må forholde deg til strenge juridiske krav er som regel siste rest av moro borte. Det er selvfølgelig en trøst å vite at alt pirkearbeidet du gjør, både bidrar til at aksjeloven følges og at styret får mulighet til å skape verdi i sine møter, men med en styreportal vil du kunne fortsette med dette, minus pirkearbeidet! Med andre ord:
Av Simon Wengstrøm 01 Mar, 2023
Styret i et aksjeselskap har en viktig rolle i å lede selskapet og ivareta aksjonærenes interesser. Aksjelovens kapittel 6 legger tydelige rammer for styrets arbeid, samtidig som det enkelte styre gis spillerom til å lede sitt selskap slik styret mener er best.
Av Simon Wengstrøm 09 Dec, 2022
Styret har fått mandat fra generalforsamlingen til å kontrollere drift, økonomi og utvikling i selskapet. Til syvende og sist betyr det at hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for at arbeidet vedkommende legger ned, skaper verdi for organisasjonen. Dette er et ansvar de aller fleste påtar seg med glede, og norske styrer er jevnt over gode verdiskapere.
Flere artikler
Share by: