Blog Layout

Forenklet generalforsamling - aksjelovens krav

Simon Wengstrøm • mar. 09, 2022

Vi får ofte spørsmål om praktisk gjennomføring av både styremøter og generalforsamlinger.


“Kan vi gjøre dette digitalt?” er en gjenganger. Svaret er: Ja!

All behandling, også generalforsamling, kan gjennomføres elektronisk.
Det enkleste og mest effektive er Forenklet generalforsamling (alle lenker går til lovdata.no).

§ 5-7 Forenklet generalforsamling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:


 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte
 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte
 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7a
 4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i § 5-8 til 5-16

Forenklet generalforsamling i Styreplan


Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling. Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk.

§ 5-7a Protokoll for forenklet generalforsamling

 1. Protokollen skal angi at saken er behandlet etter § 5-7.

 2. Generalforsamlingens beslutning skal inntas i protokollen. I selskap med flere enn én aksjeeier skal protokollen angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen.

  I den utstrekning dette er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerer. En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken, skal inntas i eller vedlegges protokollen.

 3. Protokollen skal dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker. Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.

 4. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i annet ledd fjerde punktum, skal oppbevares i hele selskapets levetid. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.

Protokoll fra forenklet generalforsamling i Styreplan


Protokoll fra forenklet generalforsamling kan føres direkte i Styreplan og signeres elektronisk.


MERK: Det er tilstrekkelig at én person signerer protokollen! Protokollen lagres trygt i Styreplan, og vil alltid være tilgjengelig.

Styreplan - styreportalen for styremøter og generalforsamlinger


Vi får ofte spørsmål om praktisk gjennomføring av både styremøter og generalforsamlinger.


“Kan vi gjøre dette elektronisk?” er en gjenganger.


Svaret er: Ja!

All behandling, også generalforsamling, kan gjennomføres elektronisk.


Det enkleste og mest effektive er Forenklet generalforsamling (alle lenker går til lovdata.no).

§ 5-7 Forenklet generalforsamling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her.


Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.


For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:


 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte

 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte

 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7a

 4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i § 5-8 til 5-16

Forenklet generalforsamling i Styreplan


Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling.


Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk.

§ 5-7a Protokoll for forenklet generalforsamling

 1. Protokollen skal angi at saken er behandlet etter § 5-7.

 2. Generalforsamlingens beslutning skal inntas i protokollen.

  I selskap med flere enn én aksjeeier skal protokollen angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen.


  I den utstrekning dette er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerer.

  En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken, skal inntas i eller vedlegges protokollen.


 3. Protokollen skal dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker.

  Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.


 4. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i annet ledd fjerde punktum, skal oppbevares i hele selskapets levetid.

  Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.

Protokoll fra forenklet generalforsamling i Styreplan


Protokoll fra forenklet generalforsamling kan føres direkte i Styreplan og signeres elektronisk.


MERK: Det er tilstrekkelig at én person signerer protokollen!


Protokollen lagres trygt i Styreplan, og vil alltid være tilgjengelig.

Styreplan - styreportalen for styremøter og generalforsamlinger


Del denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: