Blog Layout

Styremøte - aksjelovens krav

Simon Wengstrøm • feb. 16, 2022

Det stilles stadig strengere juridiske krav til norsk næringsliv, og det kan være utfordrende å navigere lover og forskrifter samtidig som man skal drive et selskap. Spesielt vanskelig vil det være på områder man ikke er godt kjent med, men som likevel er strengt regulert. For mange er et av disse områdene styrearbeid.


Aksjeloven stiller krav til styret og daglig leder. Med bakgrunn i lovens krav blir det stadig viktigere å følge lover og regler rundt styrearbeidet – fra planlegging og gjennomføring av møter, til oppfølging og protokollarbeid. Rutineoppgaver må gjennomføres med stor nøyaktighet og er tidkrevende for daglig leder, styreleder, og andre med ansvar for styrearbeid. Her følger et utvalg krav Aksjeloven stiller til styrearbeidet (lenker til lovdata.no):§ 1-6 Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon


 1. Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge.
 2. Krav i denne loven om at meldinger mv. skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektroniske løsninger.
 3. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for bestemte dokumenttyper, hva som anses som betryggende måte for utarbeidelse og oppbevaring, og sikkerhetsnivået for signatur.


Dokumentasjon i Styreplan


 1. Styreplan lagrer all utarbeidet dokumentasjon på trygge servere i Norge.
 2. Styreplan håndterer all kommunikasjonsflyt rundt styremøtet, fra innkalling til protokoll.
 3. Styreplan tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter rundt utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon. Protokoll kan signeres med BankID, som også tilfredsstiller gjeldende krav.§ 6-21 Forberedelsen av saker


 1. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder.
 2. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.


Saksforberedelse i Styreplan


Styreplan inneholder en saksliste/agenda som hjelper daglig leder og styreleder med å etterleve disse krav. Denne kan enkelt redigeres og deles med samtlige styremedlemmer, uten at informasjon kommer på avveie.§ 6-22 Varsel om styrebehandling


Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.


Møteinnkalling i Styreplan


I Styreplan kan du med et museklikk kalle inn til styremøte. Innkallingen legger seg i deltakers kalender, og informasjonsflyt (flytting av møte, endring av deltakere, mm.) håndteres automatisk av Styreplan.§ 6-29 Styreprotokoll


 1. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Det skal fremgå at saksbehandlingen oppfyller kravene i § 6-24.
 2. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
 3. Protokollen skal signeres av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er beslutning truffet i møte, kan styret velge to til å signere. I så fall skal kopi av protokollen sendes samtlige styremedlemmer med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves inntatt i protokollen.
 4. Protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid.


Protokoll fra styremøte i Styreplan


Styreplan oppretter automatisk protokoll etter disse krav, som kan redigeres. Elektronisk protokollsignatur (BankID) er både sikkert og effektivt, og protokollene er til enhver tid tilgjengelig i Styreplan. Protokoller, som all annen data kunden oppbevarer i Styreplan, er kundens eiendom, og kan eksporteres fra Styreplan ved behov.


Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Hvordan bør en agenda se ut? Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig. Det er mulig å spare tid på å benytte seg av en agendamal. Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word. Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen . Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte. En agenda bør som et minimum inneholde hvilke saker som skal behandles, hvem som er saksansvarlig, saksbeskrivelser og saksdokumentasjon, og forslag til styrevedtak. En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av Aksjelovens § 6-21 , ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Flere artikler
Share by: