Effektivt møtearbeid

Hvordan skrive
protokoll fra styremøte

Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde:

  • Tid og sted

  • Deltakere

  • Behandlingsmåte (f.eks. møte, Teams, e-post)

  • Styrets beslutninger/vedtak

  • Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige

  • Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen

I tillegg må protokollen vise at Aksjelovens § 6-24 er fulgt – mer enn halve styret har deltatt, alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta, og eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall.

 

Hvis du vil ha en enkel mal for protokoll, kan du laste den ned her:

.

Hvis du vil ha bedre struktur på fremtidige styremøter finner du tips og informasjon i våre artikler:

Dokumentdeling
Innkalling
Agenda
Årshjul

Styreportalen Styreplan effektiviserer ditt styrearbeid og sikrer at Aksjeloven følges.