Forenklet Generalforsamling

Aksjeloven og Styreplan

forenklet generalforsamling.jpg

Vi får ofte spørsmål om praktisk gjennomføring av både styremøter og generalforsamlinger. “Kan vi gjøre dette elektronisk?” er en gjenganger. Svaret er: Ja!

All behandling, også generalforsamling, kan gjennomføres elektronisk.
Det enkleste og mest effektive er Forenklet generalforsamling, som omtales her (lenker til lovdata.no).

§ 5-7 Forenklet generalforsamling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:

1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte.

2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte.

3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7a.

4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i §§ 5-8 til 5-16.

Forenklet generalforsamling i Styreplan

Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling. Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk, ved hjelp av vår mal for forenklet generalforsamling.


§ 5-7a Protokoll ved forenklet generalforsamlingsbehandling

1. Protokollen skal angi at saken er behandlet etter § 5-7.

2. Generalforsamlingens beslutning skal inntas i protokollen. I selskap med flere enn én aksjeeier skal protokollen angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen. I den utstrekning dette er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerer. En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken, skal inntas i eller vedlegges protokollen.

3. Protokollen skal dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker. Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.

4. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i annet ledd fjerde punktum, skal oppbevares i hele selskapets levetid. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.

Protokoll fra forenklet generalforsamling i Styreplan

Protokoll fra forenklet generalforsamling kan føres direkte i Styreplan og signeres elektronisk. MERK: Det er tilstrekkelig at én person signerer protokollen! Protokollen lagres trygt i Styreplan, og vil alltid være tilgjengelig.


Aksjelovens §5-7 Forenklet generalforsamling åpner for en fullstendig digital behandling. Styreplan forenkler gjennomføringen for deg. Vår mal for Forenklet generalforsamling inneholder lovtekstene og lenker til lovdata, og sikrer dermed at alle krav etterleves. Slik er fremgangsmåten i Styreplan:

  • Klikk Ny generalforsamling

  • Velg mal Forenklet generalforsamling

  • Rediger saker og last opp dokumenter

  • Legg inn avstemningsalternativer pr sak

  • Klikk Kall inn til generalforsamling (aksjonærer, styret, DL, revisor), spør om noen motsetter seg forenklet behandling

  • Klikk Åpne for avstemning

  • Rediger protokoll (utkast lages av Styreplan, resultat av avstemning hentes automatisk)

  • Protokoll signeres med BankID av én person (f.eks. styreleder)

  • Klikk for å sende e-post om at signert protokoll er tilgjengelig


Styreplan - styreportalen for styremøter og generalforsamlinger