Blog Layout

Forenklet generalforsamling - aksjelovens krav

Simon Wengstrøm • mar. 09, 2022

Vi får ofte spørsmål om praktisk gjennomføring av både styremøter og generalforsamlinger. “Kan vi gjøre dette elektronisk?” er en gjenganger. Svaret er: Ja!


All behandling, også generalforsamling, kan gjennomføres elektronisk.
Det enkleste og mest effektive er Forenklet generalforsamling, som omtales her (lenker til lovdata.no).§ 5-7 Forenklet generalforsamling


Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:


1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte.

2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte.

3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det føres protokoll, jf. § 5-7a.

4. Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i §§ 5-8 til 5-16.Forenklet generalforsamling i Styreplan


Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling. Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk, ved hjelp av vår mal for forenklet generalforsamling.

§ 5-7a Protokoll ved forenklet generalforsamlingsbehandling


1. Protokollen skal angi at saken er behandlet etter § 5-7.


2. Generalforsamlingens beslutning skal inntas i protokollen. I selskap med flere enn én aksjeeier skal protokollen angi antallet avgitte stemmer og hvor mange aksjer som har stemt for og imot beslutningen. I den utstrekning dette er relevant, skal det også angis hvilken andel av aksjekapitalen de avgitte stemmer representerer. En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken, skal inntas i eller vedlegges protokollen.


3. Protokollen skal dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker. Protokollen skal sendes til samtlige aksjeeiere.


4. Protokollen og fortegnelse over aksjeeiere som nevnt i annet ledd fjerde punktum, skal oppbevares i hele selskapets levetid. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.Protokoll fra forenklet generalforsamling i Styreplan


Protokoll fra forenklet generalforsamling kan føres direkte i Styreplan og signeres elektronisk. MERK: Det er tilstrekkelig at én person signerer protokollen! Protokollen lagres trygt i Styreplan, og vil alltid være tilgjengelig.Aksjelovens §5-7 Forenklet generalforsamling åpner for en fullstendig digital behandling. Styreplan forenkler gjennomføringen for deg. Vår mal for Forenklet generalforsamling inneholder lovtekstene og lenker til Lovdata, og sikrer dermed at alle krav etterleves. Slik er fremgangsmåten i Styreplan:


  • Klikk Ny generalforsamling
  • Velg mal Forenklet generalforsamling
  • Rediger saker og last opp dokumenter
  • Legg inn avstemningsalternativer pr sak
  • Klikk Kall inn til generalforsamling (aksjonærer, styret, DL, revisor), spør om noen motsetter seg forenklet behandling
  • Klikk Åpne for avstemning
  • Rediger protokoll (utkast lages av Styreplan, resultat av avstemning hentes automatisk)
  • Protokoll signeres med BankID av én person (f.eks. styreleder)
  • Klikk for å sende e-post om at signert protokoll er tilgjengelig
Styreplan - styreportalen for styremøter og generalforsamlinger


Av Simon Wengstrøm 07 Nov, 2022
Styreorganisasjonen består av styreleder, styremedlemmer, daglig leder, styresekretær, revisor og andre som har en rolle i styrets arbeid. Utfordringen for et profesjonelt styre er å få denne organisasjonen til å fungere optimalt. Her følger noen råd og tips til styresekretæren .
Av Simon Wengstrøm 28 Oct, 2022
Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 vil det ikke lenger være mulig å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Flere artikler
Share by: