Generelle betingelser
Styreplan og Lederplan

Disse betingelsene trer i kraft når Kunde aksepterer tilbud om bruk av tjenesten Styreplan og Lederplan I fra Systemfabrikken AS (Leverandør). Som aksept av tilbud defineres skriftlig aksept (signert avtale, brev, epost).

Andre betingelser som avtales skriftlig i forbindelse med aksept av tilbud overstyrer disse generelle betingelsene.

Fra og med 2017 inngår Databehandleravtale her.

Leverandørens rettigheter og forpliktelser

Tilgjengelighet: Oppetid på 99,8% p.a..  Vedlikehold, oppdateringer, o.l. som medfører nedetid skal i den grad det er praktisk mulig utføres mellom 22.00 og 07.00.

Leverandøren forplikter seg til å sikre konfidensialitet for kundens data som til enhver tid er lagret i Styreplan. Integritet: Alle innlogginger og endringer registreres i logg. Leverandøren forplikter seg til å sikre daglig og ukentlig sikkerhetskopiering av data. Data er fysisk sikret på dedikerte maskiner hos hostingleverandør i Norge. Data og kommunikasjon er kryptert. Leverandør har ikke ansvar for forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll med unntak av ansvar som følger personvernlovgivning (GDPR). Ved avslutning av kundeforholdet er Leverandør forpliktet til å slette Kundens data senest 3 måneder etter utløp av avtaleperiode. Av tekniske grunner vil Kundens data ligge på backup i opptil 6 måneder.

Kundens rettigheter og forpliktelser/ betalingsbetingelser

Kunden har eiendomsretten til alle data som kunden lagrer i Styreplan.  Ved et eventuelt opphør av avtaleforholdet skal Kunde skrive ut/lagre sine data (Møtedokumenter i PDF-format, og ev. styreprotokoller i .sdo-format) innen utgangen av avtaleperioden og deretter sende melding til Leverandør om sletting av data. Leverandøren kan mot vederlag bistå Kunden etter avtale.

Tjenesten fra leverandøren kan ikke videreselges eller på annen måte overlates eller overdras til andre.  Det er ikke adgang til å kopiere eller på noen måte ettergjøre produktet eller deler av det.  Avtalen gjelder for det antall organisasjoner og/eller brukere som er nevnt i denne avtalen.

Prisene i avtalen er oppgitt eks. mva. og betales per 14 dager.  Priser reguleres årlig med konsumprisindeksen, første gang 31.12.2018, med basis i desember 2017 (etter Statistisk sentralbyrås modell, se http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/ ).

Abonnementskostnader faktureres forskuddsvis halvårlig (januar og juli).  Faste etableringskostnader faktureres ved avtaleinngåelse. Variabel etableringskostnad og konsultasjon faktureres månedlig i henhold til timeliste. Ved reiser utenfor Oslo og Akershus faktureres pr time 50% av konsultasjonshonorar dersom annet ikke avtales. 

Avtalens varighet

Avtalens varighet er på 12 måneder fra avtaleinngåelse/ordrebekreftelse.  Avtalen forlenges automatisk dersom den ikke sies opp av Kunde eller Leverandør senest 2 måneder før utløp av avtaleperioden.  Etter forlengelse av avtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Oppsigelse skal gjøres skriftlig. Leverandøren plikter å varsle Kunden om eventuelt endrede avtalevilkår senest 3 måneder før endringer trer i kraft.

Overføring av avtalen

Begge parter kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet selskap så lenge partenes respektive tjenester er ment å bestå videre uten vesentlige endringer i idé eller form, og så lenge partene ikke har saklige grunner for å nekte en slik overdragelse.

Tvister/verneting

Eventuelle tvister som utspringer av denne avtale skal søkes løst i minnelighet. I mangel av minnelig løsning, vedtar Partene Oslo tingrett som verneting.

 

Oslo, 01.08.2018
Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
henry@styreplan.no