Blog Layout

7 tips til styresekretæren

Simon Wengstrøm • nov. 07, 2022

Styreorganisasjonen består av styreleder, styremedlemmer, daglig leder, styresekretær, revisor og andre som har en rolle i styrets arbeid. Utfordringen for et profesjonelt styre er å få denne organisasjonen til å fungere optimalt. Her følger noen råd og tips til styresekretæren.1 -  Definér styresekretærrollen


Som styresekretær er du sjelden kun styresekretær, men også daglig leder, økonomisjef, eller ellers administrativt ansatt i din organisasjon. Det er derfor viktig å ha god struktur på styresekretærrollen, slik at din tid utnyttes mest mulig effektivt, og du får støtte og mulighet til å bidra til verdiskapning for styret.


Forventningsavklaring og oppgavefordeling bør gjennomføres så tidlig som mulig, gjerne i samråd med styreleder. I tillegg vil det ofte være lurt å sette seg inn i historiske og pågående styresaker, for å få innsikt i hvordan ditt styre arbeider. Kanskje ser du muligheter for effektivisering eller forbedring?2 - Styret skal ha en styreinstruks og en årsplan


For at du skal kunne gjøre en profesjonell jobb, må styret jobbe profesjonelt. En styreinstruks vil gjøre arbeidet enklere og mer oversiktlig for hvert styremedlem, og sikre forutsigbarhet også når gamle styremedlemmer byttes ut med nye. En
årsplan gjør det mulig for deg å planlegge ditt arbeid, og gir deg tid til å planlegge hvert styremøte godt.


Her kan du laste ned vår mal for styreinstruks.3 - Gjør saksdokumenter tilgjengelig for styret i god tid før behandlingen


Aksjeloven krever at styret skal ha et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for sin saksbehandling. En viktig del av dette er at styret får anledning til å sette seg godt inn i dokumentasjonen før møtet. For deg som styresekretær betyr det at du må ha kontroll på disse tre punktene:
4 - Organiser styremøtene slik at møtetiden utnyttes effektivt


Det finnes store mengder fagartikler og teori rundt god møteprosess og møteledelse, men dette vil som regel styrets leder ha ansvar for. Som styresekretær ligger ditt største bidrag i selve saksbehandlingen - sørg for å lage en rutine for rekkefølge på sakstypene.


Vi kan dele inn sakstyper i tre kategorier: orientering, beslutning, og diskusjon. Et effektivt møte er et godt møte, og ved å legge hver møtesak inn under én av disse "paraplyene" hjelper du styret med å forberede seg til møtet, og å vite hvordan de skal forholde seg til hver enkelt sak. I tillegg hjelper det deg med å sette opp saksrekkefølgen i agendaen - en god tommelfingerregel er at orienteringssaker behandles først, deretter beslutningssaker, til sist diskusjonssaker. For å øke effektiviteten enda mer, sett et tydelig mål for hver sakstype:


  • Orienteringssaker - sikrer effektiv formidling av informasjon som er vesentlig for styret
  • Beslutningssaker - hovedfokus i møtet, og styret skal faktisk fatte en beslutning
  • Diskusjonssaker - involverer alle møtedeltakere, og danner grunnlag for en senere beslutningssak


Hvis du (og styret) virkelig vil være tidseffektive i møtene, kan dere ha som rutine at hver møtedeltaker har ansvar for å lese gjennom orienteringssaker før møtet avholdes, og dermed er disse allerede ferdigbehandlet ved møtestart. I selve møtet går dere raskt gjennom disse sakene, slik at styremedlemmene får mulighet til å stille oppklarende spørsmål.


Et generelt tips kan være å lese beslutningen høyt før man går over til neste sak, for å få satt punktum for hver sak. Dette vil også hjelpe deg i forbindelse med neste punkt, protokollen.


5 - Sørg for at styreprotokoll nedtegnes så fort som mulig


Bruk møtet til å lytte og fange essensen av saksbehandlingen - underveis i møtet er det mye viktigere at du får med deg hva som skjer, enn at du renskriver alt. Når møtet er ferdig, er det din jobb å gjøre ferdig protokollen. I mange tilfeller (særlig for orienteringssaker) vil du kunne skrive protokollen i forkant av møtet, en standard beslutning i disse sakene kan være "Styret tok saken til orientering".


For beslutnings- og diskusjonssaker, er det viktig å skrive protokoll så fort som mulig, mens møtet enda er ferskt i minnet. Vanligvis vil du skrive møteprotokollen, la styreleder lese gjennom og komme med innspill, før den (etter eventuelle endringer) blir tilgjengeliggjort for resten av styret. Sørg for at alle får anledning til å kommentere protokollen du har skrevet. Her er det lurt å sette en tidsfrist for tilbakemeldinger - helst så spesifikt som mulig, f. eks. "14. februar klokken 14:00". Dette er enkelt for styret å forholde seg til, og gir deg god forutsigbarhet. Når tidsfristen er utløpt, kan protokollen signeres.6 - Ha gode verktøy for å gjøre jobben din effektivt


Det finnes digitale verktøy for styrearbeid som forenkler og kvalitetssikrer jobben - Styreplan, for eksempel. Styrearbeid er et fagområde med mange strenge juridiske krav, som en styreportal kan hjelpe deg og ditt styre med å overholde. En dedikert plattform for styrearbeid effektiviserer både ditt arbeid og din kommunikasjon med styret, og ikke minst løftes datasikkerheten betraktelig. Styreplan AS er ISO 27001-sertifisert (og Miljøfyrtårn).7 - Sørg for å utvikle styrekompetansen din


Som styresekretær er du "flue på veggen" i det styrende organet i din organisasjon, og kan få verdifull innsikt i ikke bare organisasjonen, men menneskene og samhandlingen i styret. Snakk med styreleder mellom møtene, gå gjennom prosessene og still praktiske spørsmål. Det finnes også utdanninger, kurs og rådgivere som kan bidra til at både du og styret profesjonaliseres. Din viktigste ressurs som styresekretær er deg selv - og en god styresekretær kan være enormt viktig for styret. Kompetanseutvikling er den viktigste investeringen du kan gjøre, både for styrets del og din egen.Hvis du vil se hvordan Styreplan kan gjøre din - og styrets - jobb enklere, tryggere, og mer effektiv, trykk på knappen under!

Les mer om Styreplan
Av Simon Wengstrøm 01 Mar, 2023
Styret i et aksjeselskap har en viktig rolle i å lede selskapet og ivareta aksjonærenes interesser. Aksjelovens kapittel 6 legger tydelige rammer for styrets arbeid, samtidig som det enkelte styre gis spillerom til å lede sitt selskap slik styret mener er best. 
Av Simon Wengstrøm 09 Dec, 2022
Styret har fått mandat fra generalforsamlingen til å kontrollere drift, økonomi og utvikling i selskapet. Til syvende og sist betyr det at hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for at arbeidet vedkommende legger ned, skaper verdi for organisasjonen. Dette er et ansvar de aller fleste påtar seg med glede, og norske styrer er jevnt over gode verdiskapere. Fra tid til annen dukker det riktignok opp saker der individuelle styremedlemmer må stå økonomisk ansvarlig for valg de har tatt, og mange ser derfor verdi i å tegne styreansvarsforsikring. Det viktigste styret kan gjøre , både med tanke på konflikter og i den daglige driften, er å kunne dokumentere at det opererer profesjonelt , og at systemer og rutiner for å kvalitetssikre arbeidet er tilfredsstillende. I motsetning til en styreansvarsforsikring, som kun (kanskje) gagner det enkelte styremedlem, er god dokumentasjon verdiskapende for hele styreorganisasjonen - og i tillegg billigere. Styrets beslutningsprosesser blir i de fleste tilfeller godt dokumentert, noe aksjeloven også bidrar til gjennom kravet om godt beslutningsgrunnlag ( les mer om aksjelovens krav til styrearbeidet her ). Men styrets arbeid er ikke nødvendigvis avsluttet etter at et vedtak er fattet – ofte er oppfølgingen av vedtaket en stor jobb i seg selv. En enkel måte å sørge for at beslutningene følges opp på en effektiv måte, er å dokumentere også denne prosessen. Med andre ord: Etter grundige forberedelser og god saksbehandling har styret endelig fattet en beslutning. Hva nå? Styrets beslutninger har ofte praktiske konsekvenser for organisasjonen, i form av at oppgaver må formuleres og gjennomføres, enten av styret eller andre i organisasjonen. Selvsagt, tenker du kanskje. Det er logisk at en beslutning tatt på styrenivå følges opp i etterkant. Faren er likevel at uten en klar struktur for oppfølging, kan styrets beslutninger fort «glemmes». Det er derfor viktig å formalisere oppgavene som skal gjennomføres, og legge klare rammer for disse. Når styret fatter en beslutning som krever en eller flere oppgaver, husk de tre nøkkelfaktorene: ansvar , frist , og beskrivelse:
Av Simon Wengstrøm 09 Dec, 2022
At en styreportal er en stor hjelp for styresekretæren, er det liten tvil om. Vi i Styreplan har over 20 års erfaring med å forenkle og effektivisere styrearbeidet for hele styreorganisasjonen, inkludert den eller de som har styresekretær-ansvaret. Vi har kontinuerlig oppdatert og oppgradert Styreplan i takt med både juridisk og teknologisk utvikling, og de fleste av oss er nok over snittet interessert i datateknologi. Vi måtte selvfølgelig derfor teste chatboten ChatGPT (aktuell bl.a. fra denne NRK-artikkelen ) for å se om den kunne brukes til noe annet enn å skrive skoleoppgaver om Henrik Ibsen, og det er ingen underdrivelse å si at vi ble positivt overrasket. Vår forespørsel " Skriv om fordelene med å ta i bruk styreportal for en styresekretær i et selskap " fikk følgende svar fra ChatGPT: "En styreportal kan være en svært nyttig verktøy for en styresekretær i et selskap. Dette skyldes flere fordeler, inkludert: Enkel tilgang til informasjon: Med en styreportal kan styresekretæren enkelt få tilgang til relevant informasjon, som for eksempel møteinnkalling, møtedokumenter og referater. Dette gir styresekretæren en bedre oversikt og gjør det lettere å planlegge og gjennomføre styremøter. Bedre samarbeid: En styreportal gir mulighet for å dele informasjon og samarbeide med andre medlemmer av styret. Dette kan være svært nyttig for å sikre at alle er på samme side og har tilgang til de samme oppdaterte opplysningene. Mer effektiv kommunikasjon: En styreportal kan også brukes til å kommunisere med andre medlemmer av selskapet, for eksempel ansatte eller aksjonærer. Dette kan bidra til en mer effektiv kommunikasjon og gjøre det lettere å holde alle oppdatert om viktige hendelser og beslutninger. Økt sikkerhet: En god styreportal vil også ha sikkerhetsfunksjoner som kan beskytte sensitive opplysninger og hindre uautorisert tilgang. Dette kan bidra til økt sikkerhet for selskapet og beskytte mot eventuelle sikkerhetsbrister. Alt i alt kan en styreportal være en svært nyttig verktøy for en styresekretær i et selskap, og kan bidra til å gjøre jobben enklere og mer effektiv." Hele svaret er sakset og limt direkte fra vår samtale med chatboten, og vi kan ikke si annet enn at vi er enige med den! Men: uansett hvor hardt vi prøvde, fikk vi den ikke til å oppgi kilder. Vi ville med andre ord ikke brukt den ukritisk som oppslagsverk... I tillegg aktualiserer ChatGPT det økende problemet med svindel over e-post og SMS. Jo bedre chatbotene blir, jo vanskeligere er det å forstå at man blir utsatt for svindelforsøk. Her kan du se hvor godt den oversetter til norsk:
Av Simon Wengstrøm 28 Oct, 2022
Styreplan AS tar informasjonssikkerhet på alvor, i alt vi gjør.
Av Simon Wengstrøm 23 Sep, 2022
Du kan nå bruke svensk BankID i Styreplan - til både innlogging og dokumentsignering!
Av Simon Wengstrøm 31 Aug, 2022
I løpet av høsten 2022 forsvant muligheten for å aktivere BankID på Mobil. Funksjonen blir erstattet av BankID-appen, som har samme funksjonalitet som kodebrikken. Dette betyr at du også kan signere dokumenter med appen. Merk at det ikke skjer noen endringer med kodebrikken.
Av Simon Wengstrøm 30 Jun, 2022
Hva er åpenhetsloven, og hvilke konsekvenser får den for min virksomhet?
Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Flere artikler
Share by: