Viktig informasjon knyttet til Covid-19

Nye, permanente regler om adgang til digitale møter fra 1. juni 2021

Nye lovregler gir foretakene adgang til selv å velge om de ønsker å holde fysiske eller digitale styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og selskapsmøter.

De nye reglene ble vedtatt av Stortinget i mai og gjelder fra 1. juni 2021 for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak.

Endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven (digitale møter, elektronisk kommunikasjon mv.) ble vedtatt av Stortinget allerede i mars og gjelder fra 1. april 2021.

Endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) ble vedtatt av Stortinget i mai og gjort gjeldende fra 28. mai 2021.

Et grunnprinsipp som blir stående, og som er av stor betydning, er at saksbehandlingen uansett skal være forsvarlig, både i styremøter og i møter for eiere og medlemmer. Det betyr at kravet til dokumentasjon av både forberedelser og gjennomføring innskjerpes.

Styreplan, enkelt og effektivt for alle typer foretak

  • Alt dokumentert i ett system

  • Digitale møter

  • Kommentarer på dokument og saksnivå

  • Elektronisk avstemning

  • BankID-signatur av dokumenter og protokoller

For mer info om myndighetenes koronatiltak for næringslivet se Revisorforeningen.

Litt om veien til dagens lover etter pandemiutbruddet i mars 2020

Forskrift som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter ble erstattet av en midlertidig lov. Den midlertidige loven gjaldt til den 1. november 2020 og ble i oktober 2020 forlenget til 1. juni 2021.
Februar 2021: Nærings- og handelsdepartementet har sendt på høring forslag til nye varige regler om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen. Høringsfrist 12. februar 2021.

Kommunal og moderniseringsdepartementet foreslår å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper mulighet for å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur. Interkommunale selskap har adgang til dette i dag som følge av en midlertidig lov med unntak fra blant annet IKS-loven gitt som følge av covid-19. Den midlertidige loven oppheves 1. juni 2021, og departementet foreslår å videreføre disse unntakene som en varig løsning. Forslagets høringsfrist: 12. februar 2021.

I begge ovennevte høringer er alle høringsinstanser tilhengere av at ordningene bør gjøres varige. Vi tror at det er en helt naturlig utvikling. Det er i pandemiperioden bevist at teknologien er et effektivt verktøy for gjennomføring av styremøter og årsmøter/generalforsamlinger. Det er ikke et mål at teknologien skal erstatte alle fysiske møter, men den kan bidra til en mer rasjonell og miljøvennlig ressursallokering.


 

Funksjoner som er nyttige ved saksbehandling uten fysisk møte: