Viktig informasjon knyttet til Covid-19:

Forskrift som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter ble erstattet av en midlertidig lov. Den midlertidige loven gjelder til den 1. november 2020.
September: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om å forlenge lovens varighet til 1. juni 2021.
Oktober: Lovens varighet forlenges til 1. juni 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en videreføring/gjeninnføring av midlertid lov som gjør unntak fra kommuneloven og IKS-loven. De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.
September: Høring.

I begge høringer er alle de hørte tilhengere av å videreføre ordningene. Flere tar til orde for at ordninger bør gjøres varige. Vi tror at det er en helt naturlig utvikling. Det er i pandemiperioden bevist at teknologien er et effektivt verktøy for gjennomføring av styremøter og årsmøter/generalforsamlinger. Teknologien vil aldri kunne erstatte alle fysiske møter, men den kan bidra til en mer rasjonell og miljøvennlig ressursallokering.

For mer info om myndighetenes koronatiltak for næringslivet se Revisorforeningen.

Digitale møter, kommentarer på dokument og saksnivå, elektronisk avstemning og BankID-signatur av dokumenter og protokoller. Styreplan, enkelt og effektivt for alle typer foretak.

 

Funksjoner som er nyttige ved saksbehandling uten fysisk møte: