Generelle betingelser

Styreplan og Lederplan

Disse betingelsene trer i kraft når Kunde aksepterer tilbud om bruk av tjenesten Styreplan og Lederplan I fra Systemfabrikken AS (Leverandør). Som aksept av tilbud defineres skriftlig aksept (signert avtale, brev, epost).

Andre betingelser som avtales skriftlig i forbindelse med aksept av tilbud overstyrer disse generelle betingelsene.

Fra og med 2017 inngår Databehandleravtale her.

Kundens rettigheter og forpliktelser

Kunden har eiendomsretten til alle data som Kunden lagrer i Styreplan/Lederplan. Ved et eventuelt opphør av avtaleforholdet skal Kunde skrive ut/lagre sine data (Møtedokumenter i PDF) innen utgangen av avtaleperioden og deretter sende melding til Leverandør om sletting av data. Leverandøren kan mot vederlag bistå Kunden etter avtale.

Tjenesten fra Leverandøren kan ikke videreselges eller på annen måte overlates eller overdras til andre.  Det er ikke adgang til å kopiere eller på noen måte ettergjøre produktet eller deler av det.

 

Leverandørens rettigheter og forpliktelser

Leverandøren garanterer en oppetid på 99,7% p.a. for applikasjonen.  Vedlikehold, oppdateringer, o.l. som medfører nedetid skal i den grad det er praktisk mulig utføres mellom 22.00 og 07.00. Leveringsplikten gjelder ikke ved forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll.

Leverandøren forplikter seg til å sikre konfidensialitet for kundens data som til enhver tid er lagret i Styreplan/Lederplan.

Leverandøren forplikter seg til å sikre daglig og ukentlig sikkerhetskopiering. Data er fysisk sikret på dedikerte maskiner hos profesjonell hostingleverandør i Norge.

 

Avtalens varighet

Avtalens varighet er 12 måneder fra ordrebekreftelse/aksept av tilbud.  Avtalen forlenges automatisk for nye 12 måneder dersom avtale ikke sies opp av kunde eller leverandør senest 2 måneder før utløp av avtaleperioden. Oppsigelse skal skje skriftlig med skriftlig bekreftelse. Fakturerte beløp refunderes ikke.  Leverandøren plikter å varsle kunden om eventuelt endrede avtalevilkår senest 3 måneder før endringer trer i kraft.

 

Overføring av avtale, tvister og verneting

Begge parter kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet selskap så lenge partenes respektive tjenester er ment å bestå videre uten vesentlige endringer i idé eller form, og så lenge partene ikke har saklige grunner for å nekte en slik overdragelse.

Eventuelle tvister som utspringer av denne avtale skal søkes løst i minnelighet. I mangel av minnelig løsning, vedtar Partene Oslo Tingrett som verneting.

 

Betalingsbetingelser

Prisene i avtalen er oppgitt eks. mva. og beløpet faktureres i sin helhet per 14 dager.  Listeprisen reguleres årlig med konsumprisindeksen, første gang 31.12.2017, med basis i desember 2016 (etter Statistisk sentralbyrås modell, se http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/ ). 

Etablering faktureres ved avtaleinngåelse. Abonnement faktureres forskuddsvis halvårlig dersom annet ikke er avtalt, årlig for Styreplan Mini. Brukerstøtte er inkludert i abonnement. Fakturerte beløp refunderes ikke. Ved reiser utenfor Oslo og Akershus faktureres pr time 50% av konsultasjonshonorar, samt reiseutlegg, dersom annet ikke avtales. Konsulentbistand utover brukerstøtte avtales særskilt og faktureres månedlig i henhold til timeliste.

 

Oslo, 28.02.2017
Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
henry@styreplan.no