TJENESTEAVTALEN

Disse betingelsene trer i kraft når Kunde aksepterer tilbud om bruk av tjenesten Styreplan og/eller Lederplan fra Systemfabrikken AS (Leverandør). Som aksept av tilbud defineres skriftlig aksept (signert avtale, brev, epost).

Andre betingelser som avtales skriftlig i forbindelse med aksept av tilbud overstyrer disse generelle betingelsene.

Fra og med 2017 inngår Databehandleravtalen som bilag til denne avtale. For gjeldende versjon se her.

Leverandørens rettigheter og forpliktelser

Tilgjengelighet: Oppetid på 99,8% p.a..  Vedlikehold, oppdateringer, o.l. som medfører nedetid skal i den grad det er praktisk mulig utføres mellom 22.00 og 07.00.

Kundestøtte/support: Henvendelser mellom 07.00 og 20.00 besvares innen 2 timer. Henvendelser mellom 22.00 og 07.00, samt på røde dager, besvares senest påfølgende arbeidsdag kl.09.00.

Leverandøren forplikter seg til å sikre konfidensialitet for kundens data som til enhver tid er lagret i Styreplan. Integritet: Alle innlogginger og endringer registreres i logg. Leverandøren forplikter seg til å sikre daglig og ukentlig sikkerhetskopiering av data. Data er fysisk sikret på dedikerte maskiner hos hostingleverandør i Norge. Data og kommunikasjon er kryptert. Leverandør har ikke ansvar for forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll med unntak av ansvar som følger personvernlovgivning (GDPR). Ved avslutning av kundeforholdet er Leverandør forpliktet til å slette Kundens data senest 3 måneder etter utløp av avtaleperiode. Av tekniske grunner vil Kundens data være lagret på backup i opptil 6 måneder.

Kundens rettigheter og forpliktelser/ betalingsbetingelser

Kunden har eiendomsretten til alle data som kunden lagrer i Styreplan.  Ved et eventuelt opphør av avtaleforholdet genereres en dataeksport med alle data fra styrebehandlinger, generalforsamlinger og biblioteket (zip-fil). Kunde kan laste ned filen fra sitt Bibliotek i Styreplan innen utgangen av avtaleperioden.

Tjenesten fra leverandøren kan ikke videreselges eller på annen måte overlates eller overdras til andre.  Det er ikke adgang til å kopiere eller på noen måte ettergjøre produktet eller deler av det.  Avtalen gjelder for det antall organisasjoner og/eller brukere som er nevnt i denne avtalen.

Prisene i avtalen er oppgitt eks. mva. og betales per 14 dager.  Priser reguleres årlig med konsumprisindeksen, første gang 31.12.2020, med basis i desember 2019 (etter Statistisk Sentralbyrås modell, se http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/ ).

Abonnementskostnader faktureres forskuddsvis halvårlig (januar og juli).  Fakturerte abonnementskostnader krediteres ikke. Faste etableringskostnader faktureres ved avtaleinngåelse. Eventuell variabel etableringskostnad og konsultasjon faktureres månedlig i henhold til timeliste. Ved reiser utenfor Oslo faktureres pr time 50% av konsultasjonshonorar dersom annet ikke avtales. 

Avtalens varighet

Avtalens varighet er på 12 måneder fra avtaleinngåelse/ordrebekreftelse.  Avtalen forlenges automatisk dersom den ikke sies opp senest 2 måneder før utløp av avtaleperioden.  Etter forlengelse av avtalen gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Oppsigelse skal gjøres skriftlig. Leverandøren plikter å varsle Kunden om eventuelt endrede avtalevilkår senest 3 måneder før endringer trer i kraft.

Overføring av avtalen

Begge parter kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale til annet selskap så lenge partenes respektive tjenester er ment å bestå videre uten vesentlige endringer i idé eller form, og så lenge partene ikke har saklige grunner for å nekte en slik overdragelse.

Tvister/verneting

Eventuelle tvister som utspringer av denne avtale skal søkes løst i minnelighet. I mangel av minnelig løsning, vedtar Partene Oslo Tingrett som verneting.

 

Oslo, 28.05.2020
Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
Systemfabrikken AS
henry@styreplan.no